Aktuality

SCHVÁLENÉ OPERAČNÍ PROGRAMY:
Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (alokace 4,3 mld. EUR)
Cílem Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost je dosažení na znalostech a inovacích založené, udržitelné a konkurenceschopné ekonomiky. Finanční prostředky z tohoto programu budou putovat k podnikatelům a firmám, jimž mají napomoci v rozvoji výzkumu, podnikání nebo v nakládání s energiemi. Podporováno bude i zavádění informačních technologií a vysokorychlostního internetu.
V rámci OP Podnikání byly vypsány první předběžné výzvy, vypsání opravdových výzev se očekává od června 2015.
 
Operační program Životní prostředí (2,6 mld. EUR)
Hlavním cílem Operačního programu Životní prostředí je ochrana a zajištění kvalitního prostředí pro život obyvatel a podpora efektivního využívání zdrojů energie. Projekty se mohou zaměřit na eliminaci negativních dopadů lidské činnosti na životní prostředí a na zmírňování dopadů změny klimatu.
I v OP Životní prostředí již byla vyhlášena avíza výzev, podávání dotačních žádostí se očekává na podzim 2015. Jedná se o některé specifické cíle, týkající se zlepšování kvality vod a snižování rizika povodní, zlepšování kvality ovzduší, odpadů a ochrany krajiny.

Operační program Zaměstnanost (alokace 2,1 mld. EUR)
Operační program Zaměstnanost se zaměřuje na projekty sociálního začleňování a boj s chudobou. Tato problematika souvisí také s dostupností pracovní síly a zvyšováním kvality vzdělávání. Důraz se klade také na dostupnost zejména dlouhodobé a psychiatrické zdravotní péče.
Na konci května byla vyhlášena první avíza výzev.
Operační program Doprava (alokace 4,7 mld. EUR)
Operační program Doprava je zaměřen na zkvalitnění dopravní infrastruktury, především v klíčových částech dopravních komunikací. Cílem je snižování negativních vlivů dopravy na životní prostředí, podpora udržitelných forem dopravy a zlepšení dopravní dostupnosti.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (alokace 2,78 mld. EUR)
Cíle Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání jsou mířeny především na další rozvoj výzkumu, vysokých škol a rovného přístupu ke vzdělávání. Školy mohou žádat o podporu nových vyučovacích metod, podpořeno bude hostování zahraničních vyučujících na českých školách a rozšiřování nabídky kurzů pro dospělé.
První výzvy se očekávají v červnu 2015.
 
Program rozvoje venkova (alokace 2,31 mld. EUR)
Program rozvoje venkova se zaměřuje především na investice pro konkurenceschopnost, inovace zemědělských podniků a na vytvoření nových pracovních míst na venkově. Prostředky budou směřovat do oblasti předávání poznatků a inovací v zemědělství i lesnictví, zvýšení konkurenceschopnosti všech druhů zemědělské činnosti a podpory inovativních zemědělských technologií.

Integrovaný regionální operační program (alokace 4,64 mil. EUR)

Integrovaný regionální operační program (IROP) navazuje na Regionální operační programy, které fungovaly v minulém období. Jejich sloučení do jednoho operačního programu usnadní žadatelům administraci a zlepší přehlednost. IROP podporuje zejména konkurenceschopnost regionů, města obcí , urychluje jejich vyvážený rozvoj a dělí se do 4 prioritních os: doprava, lidé, instituce a komunitně vedený místní rozvoj.

První výzvy k předkládání projektů jsou očekávány v červenci  2015.

Operační program Praha - pól růstu

Operační program Rybářství

Programy přeshraniční spolupráce


 
Copyright 2008 Cautor Consulting a.s., created by Skylab spol. s r.o.